Документы

Руководство по зарплате


Tallinna Mahtra Põhikooli

direktori        käskkirjaga 01.09.2014 nr.1 - 2 / 12

 

Tallinna Mahtra Põhikooli töötasujuhend

 

1.  Üldsätted

1.1.  Tallinna Mahtra Põhikooli (edaspidi kool) töötajate töötasustamisel lähtutakse töölepingu seadusest, Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ja Tallinna Linnavolikogu määrusega kinnitatud munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alustest ja Tallinna Linnapea käskkirjadest.

1.2.  Õpetajatele makstakse 35 tunni eest nädalas töötasu, teistele töötajatele 40 tunni eest nädalas.

1.3.  Õpetajatega töötasu kokku leppimisel arvestatakse töötaja haridustaset ja kvalifikatsiooni. Keskerihariduse puhul on töötasumäär kuni 8 % madalam kõrgharidusega töötaja töötasust.

2.  Töötasumäär kuus

2.1.  Õpetajate töötasu alammäära kinnitab Tallinna Linnavolikogu, mille põhjal koolidirektor kinnitab õpetajate kindlad töötasumäärad kuus.

2.2.  Muude alade spetsialistide (raamatukoguhoidja), halduspersonali (direktori asetäitja majanduse alal, infojuht, sotsiaaltöötaja, sekretär - personalijuht) ning tööliste ja abipersonali töötasumäärad kuus kinnitatakse vastavalt käesoleva juhendi lisale

2.3.  Tööliste (remonditööline) töötasumäära kuus kinnitamisel arvestatakse ametikohale esitatavaid kvalifikatsiooninõudeid ja tööde keerukuse astet, kuu töötasumäära kokku leppimisel töötingimuste raskust.

2.4.  Tööliste ja abipersonali kokku lepitud töötasu kuus ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse määrusega, õpetajatel Tallinna Linnavolikogu määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäärast.

2.5.  Õpetajate, muude alade spetsialistide, halduspersonali, tööliste ja abipersonali töötasu tõstetakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu poolt koolile kinnitatud eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.

3.  Täiendav töötasu

3.1.  Õpetajatele makstakse täiendavat töötasu klassijuhataja ülesannete täitmise eest vähemalt Tallinna Linnavolikogu määrusega kehtestatud suuruses.

Klassijuhataja ülesannete täitmises ja täiendava töötasu suuruses lepitakse kokku enne töö teostamise algust..

 3.2.  Töötajale, kes teeb poolte kokkuleppel töö aja sees lisatööd, makstakse täiendavat töötasu.

3.3.  Lähtudes kooli eelarve võimalustest võidakse nõutavamast tulemuslikuma töö eest maksta täiendavat  töötasu,  kusjuures tulemuslikuma  töö kriteeriumid määratakse järgmiselt: täiendavad tööülesanded, mis ei kuulu töökohustuste hulka:

1)      töö HEV õpilastega

2)      ainekomisjoni (sektsiooni) juhatamine,

3)      töö ettevalmistus – ja korrektsiooniklassidega;

4)      osavõtt erinevatest projektidest (aktiivsus ja tulemuslikkus), mis toovad koolile kasu. Ainekomisjoni esimees või ürituste eest vastutav isik esitab koolijuhile erinevatest projektidest või üritustest osavõtmise kohta aruande, kus kirjeldatakse iga osaleja kohta töö tulemuslikkuse osakaalu.

5)      osavõtt erinevate komisjonide tööst;

6)      töö hoolekogus

7)      varajase keelekümblusprogrammi juurutamine

8)      tänapäevaste IKT lahenduste kasutamine ja juurutamine õppeprotsessis

9)      loomingulise tegevuse arendamine ja võimaldamine põhikooli õpilaste hulgas

10)  1.klasside   oskuslik   komplekteerimine    ning   pedagoogidele   koolisisese täiendõppe korraldamine

11)  kooli majanduslike vahendite kokkuhoidev ning säästev suhtumine ja kasutamine ning remondijärgse koolihoone korrashoiu säilitamine.

Täiendava töötasu määramisel arvestatakse töödistsipliini järgimist, distsipliini tundides, kohusetundlikkust, nõupidamistest osavõttu.

3.4.  Täiendavad töötasud täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavamast tulemuslikuma töö eest kokku ei või ületada 50% ametikohale vastavast kuutöötasumäärast.

3.5.  Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest 2-kordset töötasu. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega erinevalt eelnevalt sätestatust.

3.6.  Õpetajatele makstakse täiendavat töötasu kuni 30% eesti keeles ainete õpetamise eest.

3.7.  Tulenevalt Tallinna Mahtra Põhikooli tööandja ja töötajate vahelistest kokkulepetest peavad juhtkonna liikmed vajadusel asendama täiendava tasuta 2 õppetundi nädalas Tallinna Mahtra Põhikoolis.

4.  Ületunnitöö tasustamine

4.1.  Ületunnitöö   hüvitamisel   rahas   maksab   tööandja   töötajale   1,5  –  kordset      töötasu. Ületunnitööd võidakse poolte kokkuleppel hüvitada vaba aja andmisega õppetöö vaheaegadel.

4.2.  Ületunnitöö tegemiseks sõlmitakse kokkulepe õpetajatega.

5.  Muud tasud 

5.1.  Töötaja vabastamisel töölepingujärgsetest ülesannetest töö tegemiseks, mida tööleping ei näe ette, makstakse talle selle töö eest tasu direktoriga kokkuleppel.

5.2. Kooli           eelarves    töötasudeks    ettenähtud   summa        piires    võib    direktor       maksta töötajatele ühekordset toetust ja preemiat linnapea käskkirja kohaselt:

-     töötajate perekondlikel eriolukordadel, preemia ja toetuse maksmine kooskõlastatakse Tallinna Haridusameti juhatajaga.

 

Tallinna Mahtra Põhikooli

direktori        käskkirjaga 01.09.2014 nr.1 - 2 / 12

 

Tallinna Mahtra Põhikooli töötasujuhend

 

1.  Üldsätted

1.1.  Tallinna Mahtra Põhikooli (edaspidi kool) töötajate töötasustamisel lähtutakse töölepingu seadusest, Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast ja Tallinna Linnavolikogu määrusega kinnitatud munitsipaalharidusasutuste töötajate töötasustamise alustest ja Tallinna Linnapea käskkirjadest.

1.2.  Õpetajatele makstakse 35 tunni eest nädalas töötasu, teistele töötajatele 40 tunni eest nädalas.

1.3.  Õpetajatega töötasu kokku leppimisel arvestatakse töötaja haridustaset ja kvalifikatsiooni. Keskerihariduse puhul on töötasumäär kuni 8 % madalam kõrgharidusega töötaja töötasust.

2.  Töötasumäär kuus

2.1.  Õpetajate töötasu alammäära kinnitab Tallinna Linnavolikogu, mille põhjal koolidirektor kinnitab õpetajate kindlad töötasumäärad kuus.

2.2.  Muude alade spetsialistide (raamatukoguhoidja), halduspersonali (direktori asetäitja majanduse alal, infojuht, sotsiaaltöötaja, sekretär - personalijuht) ning tööliste ja abipersonali töötasumäärad kuus kinnitatakse vastavalt käesoleva juhendi lisale

2.3.  Tööliste (remonditööline) töötasumäära kuus kinnitamisel arvestatakse ametikohale esitatavaid kvalifikatsiooninõudeid ja tööde keerukuse astet, kuu töötasumäära kokku leppimisel töötingimuste raskust.

2.4.  Tööliste ja abipersonali kokku lepitud töötasu kuus ei või olla väiksem Vabariigi Valitsuse määrusega, õpetajatel Tallinna Linnavolikogu määrusega kehtestatud kuutöötasu alammäärast.

2.5.  Õpetajate, muude alade spetsialistide, halduspersonali, tööliste ja abipersonali töötasu tõstetakse vastavalt Tallinna Linnavolikogu poolt koolile kinnitatud eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.

3.  Täiendav töötasu

3.1.  Õpetajatele makstakse täiendavat töötasu klassijuhataja ülesannete täitmise eest vähemalt Tallinna Linnavolikogu määrusega kehtestatud suuruses.

Klassijuhataja ülesannete täitmises ja täiendava töötasu suuruses lepitakse kokku enne töö teostamise algust..

 3.2.  Töötajale, kes teeb poolte kokkuleppel töö aja sees lisatööd, makstakse täiendavat töötasu.

3.3.  Lähtudes kooli eelarve võimalustest võidakse nõutavamast tulemuslikuma töö eest maksta täiendavat  töötasu,  kusjuures tulemuslikuma  töö kriteeriumid määratakse järgmiselt: täiendavad tööülesanded, mis ei kuulu töökohustuste hulka:

1)      töö HEV õpilastega

2)      ainekomisjoni (sektsiooni) juhatamine,

3)      töö ettevalmistus – ja korrektsiooniklassidega;

4)      osavõtt erinevatest projektidest (aktiivsus ja tulemuslikkus), mis toovad koolile kasu. Ainekomisjoni esimees või ürituste eest vastutav isik esitab koolijuhile erinevatest projektidest või üritustest osavõtmise kohta aruande, kus kirjeldatakse iga osaleja kohta töö tulemuslikkuse osakaalu.

5)      osavõtt erinevate komisjonide tööst;

6)      töö hoolekogus

7)      varajase keelekümblusprogrammi juurutamine

8)      tänapäevaste IKT lahenduste kasutamine ja juurutamine õppeprotsessis

9)      loomingulise tegevuse arendamine ja võimaldamine põhikooli õpilaste hulgas

10)  1.klasside   oskuslik   komplekteerimine    ning   pedagoogidele   koolisisese täiendõppe korraldamine

11)  kooli majanduslike vahendite kokkuhoidev ning säästev suhtumine ja kasutamine ning remondijärgse koolihoone korrashoiu säilitamine.

Täiendava töötasu määramisel arvestatakse töödistsipliini järgimist, distsipliini tundides, kohusetundlikkust, nõupidamistest osavõttu.

3.4.  Täiendavad töötasud täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavamast tulemuslikuma töö eest kokku ei või ületada 50% ametikohale vastavast kuutöötasumäärast.

3.5.  Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest. Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest 2-kordset töötasu. Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega erinevalt eelnevalt sätestatust.

3.6.  Õpetajatele makstakse täiendavat töötasu kuni 30% eesti keeles ainete õpetamise eest.

3.7.  Tulenevalt Tallinna Mahtra Põhikooli tööandja ja töötajate vahelistest kokkulepetest peavad juhtkonna liikmed vajadusel asendama täiendava tasuta 2 õppetundi nädalas Tallinna Mahtra Põhikoolis.

4.  Ületunnitöö tasustamine

4.1.  Ületunnitöö   hüvitamisel   rahas   maksab   tööandja   töötajale   1,5  –  kordset      töötasu. Ületunnitööd võidakse poolte kokkuleppel hüvitada vaba aja andmisega õppetöö vaheaegadel.

4.2.  Ületunnitöö tegemiseks sõlmitakse kokkulepe õpetajatega.

5.  Muud tasud 

5.1.  Töötaja vabastamisel töölepingujärgsetest ülesannetest töö tegemiseks, mida tööleping ei näe ette, makstakse talle selle töö eest tasu direktoriga kokkuleppel.

5.2. Kooli           eelarves    töötasudeks    ettenähtud   summa        piires    võib    direktor       maksta töötajatele ühekordset toetust ja preemiat linnapea käskkirja kohaselt:

-     töötajate perekondlikel eriolukordadel, preemia ja toetuse maksmine kooskõlastatakse Tallinna Haridusameti juhatajaga.